شرایط عضویت

شرایط عضویت در سایت

  1. اعضا باید بالا 18 سال داشته باشند.
  2. اعضاء موظفند شئونات اسلامی را رعایت کنند.
  3. اعضاء موظف اند از اسم واقعی خود در سایت استفاده کنند.

مدیریت پایگاه 

عضویت